آمریکا باید خسارات تحریم اقتصادی کوبا را پرداخت کند