«ما به برلین می‌رویم» همیشه در ذهنم بود/ در مورد آینده پس از قهرمانی صحبت می‌کنم