حضرت آیت الله مکارم شیرازی خطاب به مفتیان وهابی: عمر ...