جلالی:غرب اعتمادآفرینی کند/حصول توافق به نفع همه است