ارائه 50 مقاله به نشست شورای عالی قرآن/ اولین و دومین قاریان تاریخ اسلام