شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در زمستان ۱۱.۶ درصد افزایش یافت