همدلی و همزبانی ، شرط اساسی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی