برگزاری نشست انتخابات شورای مرکزی نظارت بر نشریات دانشجویی با حضور دانشگاه‌های هدف