لزوم رصد تغییرات اجتماعی برای مدیریت اتفاقات آینده