استاندار لرستان به جلسه هیئت دولت رفت/ارائه گزارشی از وضعیت استان