نشست مشترک حضرات آیات یزدی، موحدی کرمانی و مصباح ما را به همگرایی خوشبین کرد / نگران خبرگان نیستیم