از چاپ نشدن راهنمای بازدیدکنندگان تا عدم افتتاح تعداد زیادی از غرفه‌ها