ترابیان: امکان تعویض سالن 25 آبان وجود ندارد/ جابری و مومنی در کمیته فنی حق رای ندارند