اوباما با استقرار سپر موشکی در خلیج فارس علیه ایران به شیخ‌نشین‌‌ها باج می‌دهد