عضو شورای شهر رشت با استعفا از شورا به آمریکا می رود