بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه تمام ورزشی تا سه سال دیگر/تلفیق تربیت بدنی و جوانان اشتباه بود