تمامی محورهاي مواصلاتی خراسان شمالی ابري و نيمه ابري است