اقدامات لازم برای پیشگیری از پیامدهای احتمالی پس لرزه های زلزله کاشمر اتخاد شده است