آل سعود ماموریتی جز تامین امنیت برای اسرائیل در منطقه ندارد