نمایشگاه کتاب تهران، آغوش به روی دوستداران کتاب گشود