شهید مطهری هرگز نگذاشت درراه اسلام شناسی شبهه ای بی پاسخ بماند