روزنامه خراسان: حق با رئیس جمهور است؛ پلیس باید مجری قانون باشد، نه شرع