آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه کشور ابلاغ شد