۲۰ میلیارد ریال برای تجهیز آزمایشگاههای مدارس ایلام اختصاص یافت