انتقاد ازهمکاری برخی کشورهای عضو معاهده ان پی تی بارژیم صهیونیستی