محروميت از معافيت پايه مالياتی در صورت عدم نصب صندوق فروش