ضیافت کتاب در مصلی آغاز شد/ یاد یار مهربان آید همی...