ارتقای محبوبیت اندروید 5 در میان کاربران تلفن همراه