حضور سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب