نیروی انتظامی شیراز ۳۱ دستگاه خودرو مسروقه را کشف کرد