پیام استاد فرشچیان به همایش بین المللی سیمای حضرت محمد در هنر