فرماندار سیروان: راه نجات اقتصاد کشور توجه به تولید داخلی است