یمن در آستانه فاجعه انسانی/خدمه کشتی آمریکایی آزاد هستند