تعداد موارد بومی مالاریا در کشور در 5 سال گذشته از 11 هزار نفر به 246 مورد تا پایان سال ٩٣ کاهش یافته است