مشکل ما بی‌ثباتی در مرزهای دو کشور شرقی است/ اشرار از آن سوی مرز تیراندازی می‌کنند