بازدید شیخ حسین انصاریان از مرکز میراث مکتوب و موزه ملی ارمنستان +تصویر