تأکید مدیرعامل بانک ملی بر نقش آموزش در پویایی موسسات