ایران برای بازگرداندن اموال فرهنگی خود مصمم است/ پرونده بیابان لوت در راه ثبت جهانی