جلالی: مدعیانی که برای حقوق یک حیوان فریاد می‌زنند در قبال جنایات یمن سکوت کرده‌اند