حجاب را مسخره می‌کنند و نماینده جمهوری اسلامی‌ می‌شوند