ايران مي تواند به هاب تحقيقاتي براي حل مشکلات زيست محيط زيستي منطقه تبديل شود