خادم: بنیه مالی ضعیف وزارت ورزش، مشکلات زیادی را به وجود آورده است