بهبود وضعیت آموزش در بین زنان از عوامل توسعه در دو دهه اخیر است