۸۰ هزار دانش آموز در مسابقات علمی فرهنگی ایلام شرکت دارند