تشکیل کمیته راهبردی توسعه گردشگری دریایی در مازندران