خاطرات احمدی‌نژاد هم رو شد!/ امام در خوابم گفتند بفرمایید روی این صندلی بنشینید!