«اورامانات» کردستان، منظر فرهنگی تمام‌عیار در دنیا