فرماندار قصرشیرین: آموزش پایه برنامه ریزی برای آینده است