واشنگتن تایمز: اوباما برای خاموش ساختن عربستان در مورد توافق هسته ای ایران به راه حل رسید؛ ارائه بمب