تحقق پیش بینی و آینده پژوهی بیست ساله رهبر معظم انقلاب در لوزان